close
ניווט
slider image slider image

תנאי שימוש ואחריות באתר

 
 
1. אתר "סופטסייל"
1.1. ברוכים הבאים לאתר "סופטסייל" מבית סופטסייל בע"מ. 
1.2. השימוש, הגלישה ,הרכישה באתר ובתוכן המוצג בו הינו תחת תנאי השימוש המפורטים להלן. כל אדם המעוניין לבצע פעולה באתר או אשר ביצע פעולה באתר (להלן: "לקוח"), מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאים אלו וכי קרא אותם בעיון ובקפידה והוא מסכים להם. לאור זאת, מתחייב הלקוח שלא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד "סופדיל בע"מ" ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שנעשתה על ידו דרך האתר לעניין זה "פעולה באתר"/"שימוש באתר" משמעה - גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או הזמנתם דרך האתר.
1.3. המוצרים יוצגו באתר, חלקם בליווי תמונה, בצירוף מחיריהם וזמינותם. נתונים אלה הנם לצרכי מידע בלבד. תאור המוצר, לרבות תמונתו ונתוניו אינם מחייבים את "סופדיל בע"מ" לכל דבר ועניין.
1.4. כל המידע, התוכן, הממשקים, הפונקציות והטכנולוגיות האחרות המשולבים באתר, בתכנה או במאגרי הנתונים הינם בבעלות "סופדיל בע"מ" או צדדים שלישיים, אשר סופדיל מורשית מטעמם.
לעניין זה "תכנה" - לרבות כל התכניות, העזרים, הכלים, הממשקים, הפונקציות והטכנולוגיות האחרות בתכנת המחשב התומכות במערכת האתר;
"מאגר נתונים" - כל מידע הנגיש ללקוח באמצעות התכנה או האתר, לרבות מפרטים טכניים של מוצרים ו/או תמונות, מחירים ומידע על זמינות המוצר.
"סופדיל בע"מ" אינה האחראית לטעויות ולאי דיוקים העלולים ליפול במאגר הנתונים הנ"ל.
 
2. שימוש באתר
2.1. כל אדם וכל חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל רשאים להשתמש באתר זה.
 
3. כללי
3.1. "סופדיל בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל שימוש שנעשה במידה וראתה לנכון כי הלקוח עשה שימוש באתר העלול לגרום להפרעה במתן השירותים באתר למשתתפים אחרים או אם לא עמד בתנאי מהתנאים הרשומים לעיל ולהלן. לקוח שהפר את תנאי השימוש או פעל בניגוד להם, תהא "סופדיל בע"מ" רשאית למנוע ו/או להגביל את גישתו לאתר ללא צורך בהודעה מוקדמת. כמו כן מתחייב המשתתף לפצות את "סופדיל בע"מ" בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין הפרעות אלו או הפרת תנאי השימוש, כאמור.
3.2. "סופדיל בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי השימוש באתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. תנאי השימוש יכנסו לתוקף מיד פרסומם. כמו כן שומרת לעצמה "סופדיל בע"מ" את הזכות, לסגור את האתר, לשנות את מבנהו, מראהו, את תוכן וזמינות המוצרים המוצעים למכירה באתר ומחיריהם ואת השירותים והפונקציות הניתנים במסגרתו, כל זאת ללא צורך בהודעה מראש. לא תהיה ללקוח כל דרישה, טענה או תביעה כלפי "סופדיל בע"מ" או מי מטעמה בעניינים אלה.
3.3. "סופדיל בע"מ" שומרת לה את הזכות לבצע פעולות תחזוקה באתר. פעולות מסוג זה עלולות לפגוע או למנוע את גישת הלקוח לאתר, או לשירותים הניתנים בו. הלקוח מוותר על כל טענה כנגד "סופדיל בע"מ" בעניין זה.
3.4. "סופדיל בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת שתחפוץ, לבטל כליל את הנגישות לאתר.
3.5. האתר, לרבות מאגרי המידע והנתונים, עומדים לשימוש המשתתף כמות שהם ("As is"), וסופדיל אינה מחוייבת להתאים את השירותים לצרכיו של כל משתתף.
3.6. "סופדיל בע"מ" תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של לקוחותיה, אלא אם היא תהא מחוייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו בידי הלקוח באתר. במקרה זה רשאית "סופדיל בע"מ" למסור את פרטי המשתתף לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
3.7. בשום מקרה לא תחול על "סופדיל בע"מ" אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, או בכל מידע, תכנה, שירות, הנובעים בכל דרך מן השמוש באתר.
 
4. התחייבויות הלקוחות
4.1. הלקוח מתחייב בזאת להמנע מהפעולות הבאות:
4.1.1. העתקת האתר ו/או חלקים ממנו, לרבות תכנה או מאגר נתונים.
4.1.2. הפצה, השכרה, שידור, מתן הרשאת שימוש, העברת האתר או חלקים ממנו, לרבות תכנה ו/או מאגרי נתונים, לצד שלישי.
4.1.3. תרגום או יצירה של עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התכנה או מאגרי הנתונים.
4.1.4. ביצוע שינויים באתר, לרבות בתכנה או במאגר הנתונים.
4.2. הלקוח מתחייב בזאת כי במסגרת השימוש באתר לא יבצע אף אחת מן הפעולות הבאות:
4.2.1. יגביל או יחסום שימושם של אחרים באתר.
4.2.2. ישתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים.
4.2.3. יעביר ביודעין מידע המכיל וירוסים, קבצים לא תקינים, או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.
4.3. הלקוח נושא באחריות מלאה ובלעדית לשימוש בתכנה, במאגרי הנתונים ובאתר. מבלי לפגוע באמור להלן, הלקוח יהיה אחראי לבדו לכל נזק או אובדן שייגרם לו או למי מטעמו, ל"סופדיל בע"מ" או למי מטעמה, כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתתף, הנובע משימושו של המשתתף באתרץ.
 
5. פרטים הנמסרים במסגרת פעולה באתר
5.1. על מנת לבצע רכישה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת האתר את הפרטים הבאים: ת.ז. או ח.פ./ח.צ, שם פרטי ומשפחה/שם חברה (במידה ומדובר בחברה, יירשם ליד שם החברה שמו של האדם המוסמך לחייבה), טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי.
5.2. הלקוח אינו מחוייב למסור על פי החוק את הפרטים המצויינים לעיל, אולם לא ניתן יהיה לבצע הזמנה של מוצרים באתר ללא מתן הפרטים הנ"ל.
5.3. "סופדיל בע"מ" עושה ותעשה כמיטב יכולתה להגן על פרטי כרטיס האשראי שנמסרים באתר או על כל פרט אחר, ובכלל זה מאבטחת את האתר בטכנולוגיית SSL המקובלת ע"י חברות האשראי אולם היא אינה מתחייבת כי הפרטים הנ"ל יהיו מוגנים בפני פריצה או גישה לא חוקית לאתר.
5.4. לקוח שמסר באתר פרט או פרטים אישיים כוזבים, יינקטו נגדו צעדים משפטיים, לרבות תביעת נזיקין בגין נזקים שנגרמו או עלולים להיגרם ל"סופדיל בע"מ".
 
6. ביצוע הרכישה
6.1. משתתף המעוניין ברכישת מוצר או מוצרים מהאתר ימלא את הפרטים כאמור בסעיף 5.1 לעיל.
6.2. הלקוח יבחר את המוצרים המבוקשים על ידו באמצעות המנגנון המצוי באתר.
6.3. רכישה באמצעות האתר תתבצע באחת משתי דרכים:
6.3.1. באמצעות הטלפון, ע"י שיחה עם מוקד המכירות, לאחר שהושארו הפרטים לחזרה.
6.3.2. באמצעות המערכת האלקטרונית, תוך שימוש במספר כרטיס אשראי בתוקף.
6.4. תנאי מוקדם לרכישת מוצר דרך האתר הינו אישור של חברת האשראי לביצוע הרכישה באמצעות פרטי כרטיס האשראי שימסרו ע"י הלקוח.
6.5. לאחר קליטת ההזמנה באתר וקבלת אישור חברת האשראי לביצוע החיוב, מספר הזמנה ימסר ללקוח.
6.6. לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע החיוב בסכום ההזמנה, ישלח המוצר לכתובת אותה מסר, בין אם באמצעות הטלפון או המערכת האלקטרונית. במידה ולא יתקבל אישור מחברת האשראי, תודיע על כך "סופדיל בע"מ" ללקוח. הודעה זו תבטל לאלתר את הזמנת המשתתף והוא לא יחוייב בתשלום.
6.7. מוסכם כי לקוח שביצע הזמנה, קיבל מספר הזמנה והזמנתו לא בוטלה על ידי "סופדיל בע"מ", תשמש הזמנתו כהזמנה סופית לכל דבר ועניין ותחשב כהזמנה בכתב ובחתימת המשתתף. הזמנה זו תהא קבילה בין הצדדים ככל רישום או תיעוד מסחרי אחר.
6.8. המחירים המצויינים בסמוך למוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם צויין במפורש אחרת.
 
7. אספקה
7.1. זמן האספקה של מוצר תלוי בהיותו במלאי וזמינותו מול הספק במקרה ופריט אינו במלאי/זמין יקבל הלקוח הודעה בהתאם.
7.2. "סופדיל בע"מ" לא תישא באחריות כלפי משתתף או כל צד שלישי בגין נזקים הנובעים מעיכוב, מחדל או טעות במסירה ו/או בקבלה של הזמנה.
7.3. בשום מקרה לא תשא "סופדיל בע"מ" באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין למקרה בו הזמנת הלקוח לא נתקבלה במערכת האתר ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתתף לבצע הזמנה באמצעות האתר.
7.4. "סופדיל בע"מ" אינה מתחייבת לספק את המוצר שהוזמן במידה והלקוח מסר למערכת פרטים שגויים. לקוח אשר מסר למערכת פרטים שגויים, אשר בגינם לא סופק המוצר, יחוייב במלוא התשלום עבור רכישת המוצר.
7.5. "סופדיל בע"מ" לא תשא באחריות בגין קלקול במוצר או תקלה בו שנגרמו עקב ביצוע השליחות.
 
8. אופן התשלום
8.1. התשלום בגין רכישת מוצרים מן האתר יתבצע בתשלום אחד או יותר, כפי שיקבע עם הלקוח.
 
9. החזרות
9.1. כל לקוח הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
9.2. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):
9.2.1. ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.
9.2.2. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
9.2.3. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני. לחץ למשלוח הודעת ביטול.
9.2.4. ביטול עקב פגם:
במקרה של ביטול עקב פגם תחזיר "סופדיל בע"מ" בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה דמי ביטול כלשהם;
במידה והמוצר כבר התקבל, יש להחזירו בדרך שתתואם עם "סופדיל בע"מ".
9.2.5. ביטול שלא עקב פגם:
במקרה של ביטול שלא עקב פגם, תחזיר "סופדיל בע"מ" בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
במידה והמוצר התקבל, מוטלת על הלקוח החובה להחזרת המוצר בדרך שתתואם עם "סופדיל בע"מ".
חשוב לציין, כי תשלום מלא בגין השילוח יחוייב גם אם טרם התקבל המוצר, וזאת במידה והמוצר הועבר כבר לחברת השילוח.
9.2.6. למען הסר ספק: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב ל"סופדיל בע"מ" באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
 
10. המחירים המוצגים באתר
10.1. המחיר המופיע בסמוך למוצר המוצג באתר מהווה את הסכום שבגינו יחוייב המשתתף. אולם, ל"סופדיל בע"מ" שמורה הזכות לבטל רכישה, אם יתברר לה כי נפלה טעות במחיר המוצר, כפי שצויין באתר, בעת ביצוע ההזמנה.
10.2. "סופדיל בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים באתר משיקוליה היא ובכל עת שתחפוץ, והלקוח מוותר על כל טענה כלפי "סופדיל בע"מ" בעניין זה.
10.3. המחיר המופיע בסמוך למוצר מהווה את הסכום שבגינוי חויב המשתתף ובכפוף להיותו במלאי. מחירי המוצרים באתר תקפים עד להעלאה ע"י היצרן
 
11. זכויות יוצרים
11.1. זכות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, קובץ גרפי, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של "סופדיל בע"מ" בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של "סופדיל בע"מ" בכתב ומראש.
 
12. הדין החל
12.1. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה.
 
13. שאלות ובירורים
 

שאלות ובירורים שתשובה להם לא ניתן יהיה להשיג דרך האתר, ניתן לפנות למוקד השירות :
03-7300000 בין השעות 08:00 - 17:00

 

הרשמה לחדשות ועדכונים
banner
banner
banner
softsale is Google Partner
banner
banner